Bokita Trainingen

Zelfverdediging en Weerbaarheid

Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, illustraties, foto- en videomateriaal,  logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan om op deze site afgebeelde gegevens (al dan niet in bewerkte vorm) te verveelvoudigen, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bokita Trainingen.